Tuesday, May 6, 2014

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Να προωθήσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (Άρθρο 42 ΣΕΕ)

            Γράφει ο                                                         Κηφισιά, 6 Μαΐου 2014
            Νίκος Αναγνωστάτος
  Πριν ολοκληρωθεί η Προεδρία μας στην Ε.Ε. η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει το θετικό στίγμα της στην πορεία προς την ολοκλήρωση της ένωσης. Για να διαπιστώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για αποφάσεις προόδου, μια, όχι απαραιτήτως προσεκτική, μελέτη της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ε.Ε. και της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε., θα δημιουργήσει ερεθίσματα ανάμεικτα με αγανάκτηση και απορία για τις ανεκπλήρωτες δυνατότητες που μας παρέχονται, αλλά και προτροπή για βήματα μπροστά, τα οποία θα όφειλαν όλοι να είχαν προωθήσει από καιρό.
Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τα κείμενα αυτά τα οποία περιέχονται στα 55 άρθρα στη Συνθήκη για τη Ε.Ε., με αρχική υπογραφή στο Μάαστριχ την 7.2.1992 και  στα  358 άρθρα της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε., με αρχική υπογραφή στη Ρώμη στις 25 Μαρτίου 1957 (σημαδιακή ημέρα), αλλά και τα 37 διευκρινιστικά προσαρτημένα Πρωτόκολλα, ως πλήρη και τεκμηριωμένα και εναπόκειται μόνο η εφαρμογή τους, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα.
Μια φευγαλέα ματιά στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ των Συνθηκών αυτών, το τόσο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό, δημιουργεί μεγάλες ευθύνες για όσους και όποιους μέχρι τώρα δεν το έχουν προχωρήσει, αλλά γεννά και τεράστιες προσδοκίες, αν και κατ’ ελάχιστο πραγματοποιηθούν όσα προβλέπονται σε αυτό όσο και στις Συνθήκες. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα του προοιμίου αυτού για να γίνουν νοητά η μεγαλοσύνη και τελειότητα των σκέψεων και προθέσεων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που άρχισε με τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να επιτύχουν την ενίσχυση και τη σύγκλιση των οικονομιών τους και την ίδρυση οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ενιαίο και σταθερό νόμισμα»

-«ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και μιας ενισχυμένης συνοχής, όπως επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και να εφαρμόσουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν την πρόοδο στον τομέα της οικονομικής ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου με την πρόοδο στους άλλους τομείς»
            ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να εφαρμόσουν μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, που συμπεριλαμβάνει την προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία για την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο»
Το περιεχόμενο όλων των κειμένων αυτών, εντυπωσιάζει η πρόθεση δημιουργίας μιας ιδανικής ατμόσφαιρας, μιας μεγάλης οικογένειας στην οποία ο ένας σκέπτεται τον άλλον με αγάπη, κατανόηση, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ό,τι άλλο συνιστά μια δεμένη άρρηκτα ομάδα λαών, κοινών ιδανικών, υψηλών αξιών και ειλικρινών αρχών και σχέσεων. Διερωτάται κανείς τι σχέση μπορεί να έχουν οι σκέψεις και οι προθέσεις των δημιουργών  και συνιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτά συμβαίνουν σήμερα. Τις πταίει; Τι πήγε στραβά στην εξέλιξη; Φαίνεται ότι επικράτησε το στενό και ιδιοτελές συμφέρον των ισχυρών κρατών μελών, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Είναι ώρα να προβληματιστούν όλοι και να αποφασίσουν πρώτα απ’ όλα αν επιθυμούν να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά είτε να τη διαλύσουν είτε να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις αρχές και τις αξίες που προβλέπονται από τα συνυπογραφέντα κείμενα ίδρυσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που η επιθυμία είναι να υπάρχει και να εξελιχθεί η Ε.Ε., πρώτον πρέπει να σταματήσει η σκέψη για όποια διεύρυνση πριν ει προχωρήσει η ολοκλήρωση. Μια ολοκλήρωση που χρειάζεται ακόμη πολλά και γρήγορα βήματα. Άλλως αν η διεύρυνση συνεχιστεί, είναι πλέον ει βέβαιο ότι «μπαχαλοποιείται»  η Ε.Ε. και θα είναι εντιμότερο να πάψει να λέγεται Ενωμένη και ας επανέλθουμε στην Ε.Ο.Κ.

Είναι επομένως υποχρέωση και καθήκον μας, εμείς που θέλουμε να υπάρχει και να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς που προεδρεύουμε τώρα,  να προχωρήσουμε μερικά βήματα μπροστά, όπως μας υποχρεώνει η ίδια η Συνθήκη Ίδρυσης της Ε.Ε. Υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία οδηγούν στην σύγκλιση και την ισόρροπη ανάπτυξη, καθώς και οι προβλεπόμενες παρεκκλίσεις για αναγκαίες περιπτώσεις, για τις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε σε επόμενα σημειώματά μας, επιλέγω έναν τομέα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, κρίνω ότι είναι η κοινή αμυντική πολιτική και ασφάλεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 της ΣΕΕ. Στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου αναφέρει: «Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας». Στην πιο κάτω παράγραφο 2, περιγράφεται η διαδικασία, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η κοινή αμυντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή άμυνα όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση με ομοφωνία». Σε ενίσχυση των πιο πάνω, η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου 42, προβλέπει: «Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους».

Η εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου 42 της ΣΕΕ, πέραν των γενικών προβλέψεων της Συνθήκης, με δεδομένο ότι οι αμυντικές δαπάνες στη χώρα μας είναι πολυδάπανες, απλά διότι έχουμε αφεθεί μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε τις παράνομες και ανεδαφικές προκλήσεις των «συμμάχων» γειτόνων μας, δαπάνες οι οποίες επιδεινώνουν την υφιστάμενη οικονομική κρίση, κρίση που έχει αναγνωριστεί και από την Ε.Ε., είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε το θέμα της κοινής αμυντικής πολιτικής και να ζητήσουμε από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. να λάβουν τις ανάλογες αποφάσεις και τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την ανάληψη των ευθυνών της κοινής αμυντικής πολιτικής.

Με την αποδοχή του αιτήματός μας από την Ε.Ε. και με μια ανακοίνωση του Συμβουλίου και του υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης, όπως λέγεται ο οιονεί Υπουργός Εξωτερικών της Ε.Ε., ότι η Ε.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη της αμυντικής πολιτικής των κρατών μελών της, αυτομάτως θα σταματήσουν οι λεονταρισμοί της γείτονος και θα μειωθούν δραστικά οι αμυντικές μας δαπάνες, συμβάλλοντας έτσι στην κοινή με την Ε.Ε. προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της ΣΕΕ. Είθε!!!

Νίκος Αναγνωστάτος                                                                                                                e-mail: nanagnostatos@gmail.com       
thiakos.blogspot.com 
Ιστολόγιο Με Νέα, Συζήτηση Και Προβληματισμό... Στείλετε Τις Αναρτήσεις Σας Στο: Logiastarata@Gmail.ComΝα προωθήσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (Άρθρο 42 ΣΕΕ)

Γράφει ο Νίκος Αναγνωστάτος

Πριν ολοκληρωθεί η Προεδρία μας στην Ε.Ε. η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει το θετικό στίγμα της στην πορεία προς την ολοκλήρωση της ένωσης. Για να διαπιστώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για αποφάσεις προόδου, μια, όχι απαραιτήτως προσεκτική, μελέτη της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ε.Ε. και της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε., θα δημιουργήσει ερεθίσματα ανάμεικτα με αγανάκτηση και απορία για τις ανεκπλήρωτες δυνατότητες που μας παρέχονται, αλλά και προτροπή για βήματα μπροστά, τα οποία θα όφειλαν όλοι να είχαν προωθήσει από καιρό.

 

No comments:

Post a Comment